عبدالرحیم نوه ابراهیم دانش آموخته
navehebrahim@khu.ac.ir دکترا
دانشگاه خوارزمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران