• فهرست مقالات فاطمه ثنائی پور

   • دسترسی آزاد مقاله

    1 - بررسی نقش عوامل موثر در رشد شرکت های جدید فناورانه محور (NTBFs) شهر مشهد
    فاطمه ثنائی پور داود قرونه
    این پژوهش در جهت بررسی نقش خدمات حمایتی مراکز رشد فناوری در رشد شرکت‌های جدید فناورانه‌محور صورت گرفته است. نمونه‌های این پژوهش شامل 53 شرکت جدید فناورانه‌محور مستقر در مراکز رشد و پارک فناوری شهر مشهد می‌باشد. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری شده است. چکیده کامل
    این پژوهش در جهت بررسی نقش خدمات حمایتی مراکز رشد فناوری در رشد شرکت‌های جدید فناورانه‌محور صورت گرفته است. نمونه‌های این پژوهش شامل 53 شرکت جدید فناورانه‌محور مستقر در مراکز رشد و پارک فناوری شهر مشهد می‌باشد. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری شده است. روش تحقیق توصیفی و همبستگی بوده و برای تعیین مولفه موثرتر از بین مولفه‌های خدمات مراکز رشد، تحلیل رگرسیون صورت گرفته است. نتایج گویای این است که با افزایش ارائه خدمات حمایتی در مراکز رشد، شرکت‌های جدید فناورانه‌محور نیز رشد بیشتری خواهد یافت. ضریب همبستگی بین خدمات مراکز رشد و رشد شرکت‌های جدید فناورانه‌محور871/0است که در سطح01/0معنادار می‌باشد. همچنین همه مولفه‌های خدمات مراکز رشد (استقرار در مرکز، مشاوره‌های ارائه شده، مزایای حضور در مرکز و خدمات و امکانات زیرساختی موجود) با رشد شرکت‌های جدید فناورانه‌محور (رشد در میزان فروش، اشتغال و سودآوری) رابطه مثبت و معنی‌داری داشته‌اند. نتايج بدست آمده از تحليل رگرسيون نشان مي‌دهد، مولفه هاي استقرار در مراکزرشد، مشاوره‌های ارائه شده در مراکزرشد، مزایای حضور در مراکز رشد و امکانات و خدمات زیرساختی با هم بطور مشترک 914/0 از واريانس عملکرد را تبيين مي‌كنند. جزييات مقاله